Operační program Zaměstnanost

 

edu

Společnost REEHAP s.r.o. zavádí Age Management

CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009569

 

Předmětem projektu je implementace konceptu Age Managementu do firemní praxe společnosti REEHAP s.r.o. Projektem bude vytvořena a zavedena do praxe firemní AM strategie, proběhne proškolení zaměstnanců, ergonomické audity a sdílení dobré praxe. Projekt je realizován v období od 1.11.2018 do 31.10.2020.

 

Cíle u zaměstnanců  bude dosaženo pomocí zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí ve vybraných oblastech. U starších zaměstnanců bude cíle dosaženo zvýšením adaptability a udržením úrovně pracovní schopnosti, to vše prostřednictvím rozšíření hlubšího povědomí o problematice Age Managementu, pochopením potřeb aktivně se starat o udržení úrovně své pracovní schopnosti, znalostí práv a svých individuálních potřeb v oblasti AM. V případě zaměstnavatele je cílem stabilizace a zefektivnění personální práce prostřednictvím zlepšení adaptačního procesu, vytvořením strategie Age Managementu, její implementace a zavedením vybraných nástrojů do firemní praxe.

 

Realizace projektu přinese zlepšení péče o zaměstnance, především starší, udržení jejich pracovní způsobilosti do vyššího věku, zvýšení spokojenosti zaměstnanců, prohloubení jejich pocitu sounáležitosti s firmou a jejich loajality vůči ní. Dále zlepšení pracovních výkonů, udržení znalostí a dovedností ve firmě a jejich rychlejší a lepší transfer mezi zaměstnanci a útvary. Realizace projektu podpoří rozvoj personálního systému společnosti tak, aby maximálně podporoval rozvoj společnosti a jejich zaměstnanců, zavedl náročnější personální procesy, zlepšil řízení a vedení lidí ze strany vedoucích zaměstnanců.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.